3 polaroids of me and fe on our european promo trip….

December 12, 2011

3 polaroids of me and fe on our european promo trip….